Cevdet İnci Eğitim Vakfı Ve Cevdet İnci Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi Kişisel Verilerin İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni

 

Kişisel verilerin korunması, Anayasal bir hak olup, Vakfımızın ve İktisadi İşletmemizin öncelikleri kapsamında yer almaktadır. Nitekim bu amaçla, Vakfımızda devamlı olarak güncellenen bir sistem kurulması amaçlanmıştır.

Emrez Mah. Akçay 64/2 Gaziemir İzmir adresinde bulunan Cevdet İnci Eğitim Vakfı ve Cevdet İnci Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi “Veri Sorumlusu” olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve hukuka uygun şekilde işlenmesine azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Vakıf olarak müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, bağışçılarımızın, sponsorlarımızın stajyerlerimizin, öğrencilerimizin, bursiyerlerimizin, kursiyerlerimizin, velilerimizin, gönüllülerimizin,  tedarikçi/alt işveren çalışanların, mütevelli heyetimizin, yönetim kurulumuzun, danışma kurulumuzun, denetim kurulumuzun, komite üyelerimizin, ziyaretçilerimizin ve diğer verisini işlediğimiz üçüncü kişilerin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Vakfımızım ve İktisadi İşletmemizin faaliyetlerini yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemekteyiz.

Cevdet İnci Eğitim Vakfı faaliyetleri;

 • Burs ve staj imkanları sağlamak
 • Seminerler düzenlemek
 • Kütüphanesi olmayan ilçelere ve okullara kitap hizmeti götürmek
 • Hibe programları için ortaklıklar oluşturmak
 • Yurt, okul, eğitim tesisleri yaptırmak ve imkan sağlamak
 • Okullara eğitim araçları sağlamak
 • Yerel ve uluslararası fon kaynakları aracılığıyla gönüllülük ve öğrenci değişim programlarını uygulamak
 • Öğrenciler, bursiyerler ve gönüllüler için çeşitli eğitim hizmetleri sağlamak
 • Üretimi, verimliliği ve hizmet kalitesini arttırıcı projelere ödül vermek
 • Eğitim amacıyla faaliyet gösteren vakıf ve derneklere bağışta bulunmak

Cevdet İnci Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi faaliyetleri;

 • İş dünyasına eğitim hizmeti sağlamak
 • Arazilerimizden elde edilen ürünlerin satışını yapmak
 • Tedarik ettiğimiz ürünlerin satışını yapmak

 

 

Kişisel verilerinizin Vakfımız ve İktisadi İşletmemiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye; www.incivakfi.org internet adreslerinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?
KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Vakfımızın ve İktisadi İşletmemizin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, gönüllü, bağışçı, sponsor vakıf yöneticileri/çalışanları, İnci Holding ve grup şirketleri çalışanları, İnci Holding yönetimi/güvenlik birimi, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler) aktarılabilecektir.

6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.incivakfi.org internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri Hangi Yöntemlerle Ve Hangi Hukuki Sebebe Dayalı Olarak İşliyoruz?
Kişisel verileriniz Vakfımız ve İktisadi İşletmemiz tarafından internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere sosyal, zirai, hizmet  ve ticari faaliyetlerimizi sunmak ve yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız Nelerdir?
Vakfımız ve İktisadi İşletmemizce kişisel verileri işlenen ilgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Vakfımız ve İktisadi İşletmemiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Vakfımız ve İktisadi İşletmemiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler olarak Vakfımız ve İktisadi İşletmemiz;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi www.incivakfi.org internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Başvuru formunu doldurmak suretiyle Vakfımıza ve İktisadi İşletmemize iletmeniz gerekmektedir.