CEVDET İNCİ EĞİTİM VAKFI SENEDİ

Kuruluş Tarihi    :01.02.1985
Tescil Tarihi   :16.04.1986
Kuruluş İlanı  :17.06.1986 Resmi Gazete
Değişiklik Tarihi  :19.07.2005
Vergi Muafiyeti Tarihi   :23.06.2008

CEVDET İNCİ EĞİTİM VAKFI SENEDİ

Vakfın Adı

Madde 1.  Vakfın adı CEVDET İNCİ EĞİTİM VAKFI (İNCİVAK)’dır. Bu vakıf, bu resmi senette sadece Vakıf olarak anılacaktır.

Vakfın Amacı, Faaliyetleri, Amacını Gerçekleştirebilmek İçin Yapabileceği İş ve İşlemler

Madde 2. Vakfın amacı, Ülkemizin eğitim konularındaki çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma gayretine katkıda bulunmak ve bu konularda maddi, manevi her türlü desteği ve girişimi gerçekleştirmektir. Vakıf bu amacını gerçekleştirebilmesi için aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

 • Ekonomik sıkıntı içinde olan öğrencilere nakdi ve ayni yardım yapmak.
 • Her düzeyde eğitim görmekte olan öğrencilerin çağdaş bilim anlayışına, araştırma ve inceleme yeteneğine sahip araştırıcı ve yönetici yeteneklerde ilim, fikir, sanat, meslek ve fen adamları olarak yetişmelerine yardımcı olmak, bu amaçla yarışmalar düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı burslar vermek.
 • Her düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik tesisler açmak, bu tesisleri çalıştırmak.
 • Her düzeyde eğitim-öğretim faaliyetleri için açılmış tesislere araç-gereç yardımında bulunmak.
 • Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek, maddi olanaklarını arttırmak için şirketler, işletmeler kurabilmek, kuruluşlara ortak olabilmek, her türlü ticari faaliyetlerde bulunabilmek.

Vakıf amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mallarına giren bir ya da birden çok taşınmaz veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya, bunlardan kamu kurumları hariç yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetim altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen, girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, Türk Medeni Kanunun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf, bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

Vakfın Merkezi

Madde 3. Vakfın merkezi İzmir İli Gaziemir İlçesinde olup adresi Akçay Caddesi No:64/2 35410 Gaziemir-İZMİR’dir.

Vakfın Kurucuları

Madde 4. Cevdet İNCİ, Memnune İNCİ, İnci Holding Anonim Şirketi ve Cineks Dış Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketidir.

Vakfın Kuruluş Mal Varlığı, Gelirleri ve Gelirlerin Kullanımı

Madde 5. Vakfın kuruluştaki mal varlığı nakden konmuş 3.000.000.- (Üç milyon) Türk Lirası’dır.

Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 • Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yatırımlar.
 • Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
 • İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklardan sağlanacak gelirler.
 • Vakıf taşınır ve taşınmaz malları ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

Vakfın yıllık gelirlerinin en az üçte ikisi nev’i itibariyle amaçları doğrultusunda tahsis ve sarf olunur. Yönetim, idare masrafları ile vakıf gelirini arttıracak yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan vakıf gelirlerinin tümü vakfın amaçlarına sarf veya tahsis edilir. Ancak bunlar Vakfın gelirinin üçte birini geçemez.

Vakfın gelirleri ile yapılan iktisaplar veya hükmen yahut bağış yolu ile temellük edilen mal ve haklar, Vakıf senedinde yazılı olanlara eklenerek her takvim yılı başında Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirilir.

Vakfın geliri giderini karşılamazsa veya değerine uygun gelir getirmeyen vakfın malları daha yararlı herhangi bir mal veya para ile değiştirilebilir.

Vakfın Organları

Madde 6. Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

 • Mütevelli Heyet
 • Yönetim Kurulu
 • Denetim Kurulu

Mütevelli Heyet Kuruluşu

Madde 7. Mütevelli Heyet, aşağıda gösterilen Daimi Üyeler ile Daimi Olmayan Üyelerden oluşur.

Daimi Üyeler

Madde 8. Aşağıda gösterilen 6 (altı) kişi Mütevelli Heyetin daimi üyeleridir:

 • Cevdet İNCİ eşi Memnune İNCİ.
 • Cevdet İNCİ’nin çocukları Emel ÖNAL, Ümit ELBİRLİK Şerife EREN, Meral ZAİM ve Perihan İNCİ.

Memnune İNCİ dışında kalan beş daimi üye göreve başladıklarında, vefat, hastalık, iş göremez hale gelme veya çekilme nedeniyle ayrılmaları halinde kendi yerlerine geçecek en az iki adayın adını ve kimlik bilgilerini gizli ve mühürlü zarf içinde Vakıf Yönetim Kuruluna verirler. Bu zarflar, verenler tarafından her zaman değiştirilebilir.

Mütevelli Heyet, ilgili üyenin ayrılması halinde, daha önce mühürlü ve imzalı zarf içinde ismi verilen adaylardan birisini salt çoğunluk oyu ile seçer. Salt çoğunluk oluşmaz ise, bir sonraki toplantıda mevcudun çoğunluğu ile karar alınır. Yeni seçilenler eski üyeler için geçerli olan hükümlere tabi olurlar.

Vakıf senedinin daimi üyeler ile ilgili bu 8’inci madde hükümleri değiştirilemez.

Daimi Olmayan Üyeler

Madde 9. Vakıf ve ülkemize hizmeti geçen ve Mütevelli Heyetçe seçilen en çok 5 (beş) üye Mütevelli Heyetin daimi olmayan üyeleridir.

Mütevelli Heyetçe seçilen bu beş üyenin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan veya her hangi bir nedenle ayrılan bu üyelerin yerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından gösterilen adaylar arasından Mütevelli Heyet üyelerinin yarısından bir fazlasının (salt çoğunluk) oyu ile yeni üye seçilir. Görev süresi dolan üye yeniden seçilebilir.

Vakfın daimi ve daimi olmayan Mütevelli üye sayısı başkan dahil dokuzdan az olamaz.

Mütevelli Heyet Başkanı ve Başkan Vekili

Madde 10. Mütevelli Heyet, daimi üyeler arasından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile bir başkan daimi veya daimi olmayan üyeleri arasından yine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile bir başkan yardımcısı seçer.

Vakıf senedinin Mütevelli Heyet Başkanı ve Başkan Yardımcısı ile ilgili bu 10’uncu madde hükümleri değiştirilemez.

Mütevelli Heyetin Görev ve Yetkileri

Madde 11. Mütevelli Heyet vakfın en üst karar organıdır. Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri

 • Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek.
 • Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek.
 • Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunu görüşüp incelemek, Yönetim Kurulunun ibrası konusunda karar vermek.
 • Yönetim Kurulunca hazırlanacak Vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.
 • Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.                           
 • Yönetim ve Denetim Kurulları üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarlarını belirlemek. Ancak bu huzur hakkı kamu görevlilerine ödenmez.
 • Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak.              
 • Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

Vakıf Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulunun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük hükümleri itibarı ile azil sebeplerinin oluşması halinde mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden görevden alabilir.

Mütevelli Heyet Toplantı Zamanı ve Kararları

Madde 12. Mütevelli Heyet olağan ve olağanüstü toplanır.Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı Yönetim Kurulunun çağrısı ve hazırladığı gündem doğrultusunda her yıl, yılın ilk üç ayı içinde yapılır.

Olağanüstü Mütevelli Heyet Toplantısı;

 • Vakıf Yönetim Kurulunun gerekli görmesi,
 • Mütevelli Heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak Yönetim Kurulundan talepte bulunmaları,
 • Denetim Kurulunun çağrısı durumlarında yapılır.

Bu durumlarda, Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti 20 (yirmi) gün içinde olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. 

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli Heyet üye tam sayısının yarısından bir fazlasıyla toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı gün ve saatte, aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı üye tam sayısının üçte birinden az olamaz.

Mütevelli Heyet Toplantısına Vakıf Başkanı veya Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Üyeler arasından iki kâtip üye de seçilir.

Olağan ve Olağanüstü toplantılarda ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az üçte birinin yazılı önerisi ile Vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek, senet değişikliği konuları dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı ise üye tam sayısının üçte ikisidir.

Mütevelli Heyet karar yeter sayısı, toplantıya katılanların yarısından bir fazladır.

Oyların eşit olması halinde toplantıyı yöneten başkanın oyu iki oy sayılır. Oylamanın nasıl yapılacağı ayrıca karara bağlanır.

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye Mütevelli Heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir kişide birden fazla vekalet toplanamaz.

Alınan kararlar noter tasdikli Mütevelli Heyet Karar Defterine yazılır ve üyeler tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu

Madde 13. Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyet tarafından iki yıllığına seçilecek 5 (beş) asıl, 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinden en az ikisinin Mütevelli Heyet Daimi Üyeleri arasından olması zorunludur.

Yönetim Kuruluna çoğunluk oluşturmamak şartı ile Vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür.

Yönetim Kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan vekili ve muhasip üye seçilerek görev bölümü yapılır.

Görev süresi bitmeden herhangi bir nedenle yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağırılır.

Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 (üç) kez toplantılara katılmayan yönetim kurulu üyesi bu görevinden çekilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı 3 (üç) olup, kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli Yönetim Kurulu Karar Defterine yazılır ve üyeler tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 14. Yönetim Kurulu, Vakfın idare ve icra organıdır. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri:

 • Vakfın amaçları doğrultusunda her türlü karar alır ve uygular.
 • Mütevelli Heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli yürütülmesini sağlar, bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlayarak Mütevelli Heyetin onayına sunar.
 • Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
 • Vakıf tüzel kişiliği adına bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
 • Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydı ile Vakfa müdür atar. Vakıf genel sekreterliği veya  benzeri yardımcı birimler oluşturulabilir, gerektiğinde bunların görevlerine son verir.
 • İstihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretini belirler, gerektiğinde işine son verir.
 • Gerekli ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
 • Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoları düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
 • Mütevelli Heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
 • Mütevelli Heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
 • Mütevelli Heyet toplantılarında döneme ait Vakıf faaliyet raporlarını onaya sunar.
 • Vakıfa önemli hizmetleri geçen kişileri Mütevelli Heyete teklifte bulunur.
 • İlgili mevzuat ile Vakıf Senedi ve Vakıf iç mevzuatının getirdiği diğer görevleri yapar.

Vakfın Temsili

Madde 15. Vakfı, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekiline devredebilir. Yönetim Kurulu genel veya belli hal ve konularda belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya bir kaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilcilerini,  herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, sözleşme, hukuki belge veya senedi Vakıf nam ve hesabına Vakfın hukukuna zarar gelmeyecek şekilde tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

Vakfı temsil ve ilzam edecek imzalara ait sirküler Yönetim Kurulunca düzenlenerek notere tasdik ettirilir.

Denetim Kurulu

Madde 16. Denetim Kurulu, Mütevelli Heyet adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu Mütevelli Heyetçe kendi içinden ve çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek 3 (üç) kişiden oluşur. Ayrıca 2 (iki) yedek üye seçilir. Herhangi bir nedenle ayrılan asıl üye yerine yedek üye çağrılır.

Denetim Kurulu incelemelerini tüm defter kayıt ve belgeler üzerinden yapar. Vakıf hesapları ile ilgili hesap dönemi itibariyle düzenlenecek rapor Mütevelli Heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce Mütevelli Heyete gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verilir.

Huzur Hakkı

Madde 17. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını Mütevelli Heyet belirler. Huzur hakkı kamu görevlilerine ödenmez.

Resmi Senet Değişikliği

Madde 18. Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler, değiştirilemeyecek hükümler hariç olmak üzere, Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ve Mütevelli Heyet üye tam sayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır.

Vakfın Sona Ermesi

Madde 19. Vakfın herhangi bir nedenle sona ermesi halinde mal varlığı Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı’na eşit miktarlarda olmak üzere kalacaktır.

Vakfın feshi, Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyet üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının teklifi ile ve Mütevelli Heyet üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.

Vakıf Kurucuları

Madde 20.  Vakıf kurucularının adı, soyadı ve ikametgâhları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Cevdet İNCİ – Mustafa Kemalpaşa Blv. 16/1 Sokak No:4 K:3 D:6 Güzelyalı-İZMİR
 2. Memnune İNCİ–Mustafa Kemalpaşa Blv. 16/1 Sokak No:4 K:3 D:6 Güzelyalı-İZMİR
 3. İnci Holding A.Ş. – Akçay Caddesi No:64/2 35410 Gaziemir-İZMİR
 4. Cineks Dış Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi-Akçay Caddesi No.64/2 35410 Gaziemir-İZMİR